ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 17
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 6 czerwca 2007 r.

w sprawie zmiany zarządzenia powołującego komisję w celu przekazania budynku przy ul. Wrońskiego 24/25

Na podstawie § 19 Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej z dnia 1 września 2003 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 31 Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie powołania komisji w celu przekazania Akademii Medycznej we Wrocławiu budynku przy ul. Wrońskiego 24/25 przez ASK wprowadza się następującą zmianę:
a) § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2
Pierwszy etap prac związanych z przekazaniem, o którym mowa w § 1 należy zakończyć do dnia 30 grudnia 2006 r., drugi etap prac należy rozpocząć 13 czerwca o godzinie 8.00 w budynku przy ul. Wrońskiego 24/25."

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur ParafińskiOtrzymują:
Sekretariat Kanclerza
Członkowie Komisji