Zarz.: 23/2007
zm.: 26/2007
ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 23
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 21 sierpnia 2007 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej – sprzedaż samochodu marki Opel Omega

Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej z dnia 1 września 2003 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1 1
W celu dokonania sprzedaży samochodu marki Opel Omega nr rejestracyjny DW 37498 (cena rynkowa pojazdu 18 000 PLN) powołuje się komisję przetargową w składzie:
1. mgr Janusz Olszewski – przewodniczący
2. Jerzy Hetnał – członek
3. Jerzy Kokociński – członek
4. Jerzy Zysk – członek

§ 2 2
Przetarg wewnętrzny odbędzie się w dniu 5 października 2007 r. o godz. 11.00 na terenie bazy parkingowej transportu Akademii Medycznej we Wrocławiu, przy ul. Marcinkowskiego 6.

§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać Kanclerzowi w terminie 7 dni od zakończenia przetargu.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
Sekretariat Kanclerza
Członkowie Komisji1 Zmieniony zarządzeniem nr 26 Kanclerza AM z dnia 21 września 2007 r.
2 Zmieniony zarządzeniem nr 26 Kanclerza AM z dnia 21 września 2007 r.