ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 26
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 21 września 2007 r.

w sprawie zmiany zarządzenia powołującego komisje przetargową – sprzedaż samochodu marki Opel Omega

Na podstawie § 22 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej z dnia 25 sierpnia 2007 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 23 Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:
a) w § 1 po słowach „DW 37498” dodaje się słowa: „(cena rynkowa pojazdu 18 000 PLN)”
b) w § 2 słowa „14 września 2007 r. o godz. 11.00 ” zastępuje się słowami: „ 5 października 2007 r. o godz. 11.00”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
Sekretariat Kanclerza
Członkowie Komisji