Zarz.: 27/2007
zm.: 28/2007
ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 27
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 21 września 2007 r.

w sprawie przeprowadzenia wstępnych czynności związanych z prywatyzacją ZUPiR „MAX”

Na podstawie § 22 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej z dnia 25 sierpnia 2007 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1 1
W celu przeprowadzenia wstępnych czynności związanych z prywatyzacją ZUPiR „MAX” powołuję Zespół w następującym składzie:
1. mgr inż. Adam Wontor – przewodniczący
2. mgr Krystyna Dziedziul – członek
3. mgr Elżbieta Oleksak – członek
4. mgr Krzysztof Żmudziński – członek

§ 2
1. W ramach czynności, o których mowa w § 1 Zespół przeprowadzi następujące działania:
1) geodezyjnie wydzieli teren, na którym znajduje się ZUPIR „MAX” i założy księgą wieczystą w terminie do 30 października 2007 r.,
2) dokona wyceny ZUPIR „MAX” w terminie do 30 października 2007 r.,
3) uzgodni projekt umowy spółki z IMPEL SA w terminie do dnia 30 listopada 2007 r., z uwzględnieniem w tym projekcie:
a) zasad zabezpieczenia obiektów Akademii Medycznej w usługi pralnicze,
b) zasad korzystania z obiektów kotłowni i stacji uzdatniania wody niezależnie od tego, czy obiekty te będą własnością Akademii czy nowo zawiązanej spółki,
c) zasad wynagrodzeń i pakietu socjalnego dla pracowników ZUPiR „MAX”.
2. Sprawozdanie z prac Zespołu należy przekazać Kanclerzowi w terminie 7 dni od dat ich zakończenia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
Sekretariat Kanclerza
Członkowie Zespołu1 Zmieniony zarządzeniem nr 28 Kanclerza AM z dnia 27 września 2007 r.