ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 28
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wstępnych czynności związanych z prywatyzacją ZUPiR „MAX”


Na podstawie § 22 Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej z dnia 25 sierpnia 2007 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 27 Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 września 2007 r. wprowadza się następującą zmianę:
a) w § 1 pkt 3. otrzymuje brzmienie:
„ 3. mgr Elżbieta Oleksak - członek”

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
Sekretariat Kanclerza
Członkowie Zespołu