ARCHIWALNE
 
Zarządzenie nr 30
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 21 listopada 2007 r.


w sprawie zmiany w instrukcji gospodarowania odpadami w Akademii Medycznej we Wrocławiu

Na podstawie § 22 Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej z dnia 25 sierpnia 2007 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W treści załącznika do zarządzenia nr 37 Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2006 r. wprowadza się następującą zmianę:
a) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) odpady będą odbierane (przez przedstawiciela firmy FHU Globalex Paweł Mikłasz) po telefonicznym zgłoszeniu takiego zapotrzebowania Panu Piotrowi Mikłaszowi (numery telefonów: 071-328-15-15, tel/fax 071-328-44-64, kom. 609-505-805), z zastrzeżeniem § 3.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński


Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne