ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 33
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 30 listopada 2007 r.

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wrońskiego 24/25


Na podstawie § 22 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej z dnia 25 sierpnia 2007 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu powołania komisji do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Wrońskiego 24/25 we Wrocławiu, powołuje się komisję w składzie:
1. mgr Krystyna Dziedziul
Dział Eksploatacji – przewodnicząca
2. inż. Jerzy Chądzyński
Zespół ds. Zamówień Publicznych – członek
3. mgr inż. Anna Piotrowska
Dział Aparatury Naukowej – członek
4. mec. Krzysztof Żmudziński
Radca Prawny AM – członek
§ 2
Prace Komisji rozpoczną się w dniu 10.12.2007 r. o godz. 11.00 przy ul. Mikulicza- Radeckiego 5 (pokój nr 31).

§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać Kanclerzowi w terminie 7 dni od ich zakończenia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
Sekretariat Kanclerza
Członkowie Komisji