ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 54/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 26 lipca 2005 r.

 
 
w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu”
 
Na podstawie art.152h ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) zarządzam co następuje:
 

§ 1

Wprowadza się w życie „Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 71/XIII R/2004 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2004 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z tym że przepisy rozdz. V, VI, VII „Regulaminu” wchodzą w życie z dniem 7 stycznia 2005 r.


Regulamin
załącznik 1a
załącznik 1b
załącznik 1c
załącznik 1 wzór 1
załącznik 1 wzór 2
załącznik 1 wzór 3
załącznik 1 wzór 4
załącznik 1 wzór 5
załącznik 1 wzór 6
załącznik 1 wzór 7
załącznik 2
załącznik 3
 
 

Rektor
Akademii Medycznej
 
dr hab. Leszek Paradowski prof. nadzw.

 
 
Otrzymują:
według rozdzielnika