ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 1/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 4 stycznia 2005 r.

w sprawie rozliczania kosztów funkcjonowania Oddziału Nauczania w Języku Angielskim (English Division)

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Środki na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem English Division pochodzą z opłat za studia w języku angielskim.

§ 2
1. English Division przygotowuje wykaz studentów studiów w języku angielskim.
2. Wykaz, o którym mowa w ust.1 zawiera:
a. imię i nazwisko studenta,
b. numer albumu studenta,
c. kraj pochodzenia studenta,
d. kwotę, którą student jest zobowiązany zapłacić za studia,
e. kwotę i datę dokonanej płatności,
f. informację o brakujących wpłatach.
3. English Division monitoruje terminowość wnoszenia przez studentów opłat za studia w języku angielskim.
4. English Division sporządza zestawienie wpłat, o których mowa w ust. 2 lit. d–f, i przekazuje je do Kwestury każdorazowo na wniosek Kwestora oraz obligatoryjnie dwa razy w roku w ciągu 14 dni po upływie terminu dokonywania opłat za studia w języku angielskim.
5. Terminy dokonywania opłat za studia w języku angielskim, o których mowa w ust. 4 zostały uregulowane odrębnym zarządzeniem rektora.

§ 3
Ze środków, o których mowa w § 1 pokrywane są wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem English Division, w szczególności:
1) koszty wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich za prowadzenie zajęć w języku angielskim,
2) koszty związane z funkcjonowaniem English Division, w tym:
a) materiały biurowe,
b) opłaty telefoniczne,
c) tłumaczenia,
d) materiały informacyjno-marketingowe i publikacje książkowe,
e) podróże służbowe,
3) koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi,
4) koszty wynagrodzenia dla pełnomocnika rektora ds. studiów w języku angielskim,
5) wydatki związane z zakupem środków trwałych, w tym sprzętu komputerowego i audiowizualnego.

§ 4
Wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem English Division akceptuje rektor.

§ 5
1. English Division prowadzi rejestr blokad i wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat za studia w języku angielskim.
2. Na podstawie dokumentów wymienionych w ust. 1 English Division sporządza zestawienie wydatków, o których mowa w § 3 każdorazowo na wniosek Kwestora oraz obligatoryjnie dwa razy w roku: w terminie do 31 lipca – dane na dzień 30 czerwca i do 31 stycznia – dane na dzień 31 grudnia każdego roku.
3. Zestawienia, o których mowa w ust. 2 English Division weryfikuje z zapisami księgowymi Systemu Finansowo-Księgowego „SIMPLE”.
4. Wydruk z programu „SIMPLE” przekazuje Dział Kosztów na wniosek English Division.
5. Wszelkie rozbieżności powstałe w wyniku weryfikacji wydatków z zapisami księgowymi Systemu Finanowo-Księgowego „SIMPLE” English Division uzgadnia z Działem Kosztów.
6. Po weryfikacji, o której mowa w ust. 3–5, zestawienie wydatków podpisuje pełnomocnik rektora ds. studiów w języku angielskim i rektor.

§ 6
Do kwoty kosztów bezpośrednich doliczany jest narzut kosztów pośrednich w wysokości 30%.

§ 7
Przychody otrzymane z tytułu opłat za studia w języku angielskim rozliczane są na koniec roku kalendarzowego, proporcjonalnie do poniesionych kosztów.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.


Otrzymują:
według rozdzielnika