Zarządzenie nr 3/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 12 stycznia 2005 r.

w sprawie zmian w statucie ASK

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) oraz uchwał Senatu nr 95 z dnia 27 września 2004 r. i nr 111 z dnia 20 grudnia 2004 r. zarządzam co następuje:

§ 1
W statucie ASK (zarządzenie nr 68/XIII R/2002 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:
a) w § 19 ust. 1 pkt 1 po litr. p dodaje się lit. p1 w brzmieniu:
„p1) Klinika Psychiatrii:
– Oddział Dzienny Psychiatryczny”,
b) w § 19 ust. 1 pkt 1 lit. q po ppkt 29 dodaje się ppkt 30-41 w brzmieniu:
„30. Poradnia Dermatologiczna
31. Poradnia Chirurgii Dziecięcej
32. Poradnia Kardiochirurgiczna
33. Poradnia Zdrowia Psychicznego
34. Poradnia Medycyny Sportowej
35. Poradnia Alergologiczna
36. Poradnia Urologii Onkologicznej
37. Poradnia Osteoporozy
38. Poradnia Endokrynologii Dziecięcej
39. Poradnia Leczenia Jaskry
40. Poradnia Ginekologii Dziewczęcej
41. Poradnia Otolaryngologii Dziecięcej”
c) w § 19 ust. 1 pkt 1 lit. w po tiret „Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży” dodaje się tekst w brzmieniu:
„– Poradnia Psychogeriatryczna (Chorób Otępiennych)
– Poradnia Psychologiczna”,

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.


Otrzymują:
według rozdzielnika