Zarz.: 2/XIII R/2005
zm.: 21/XIII R/2005
27/XIII R/2005
ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 2/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 7 stycznia 2005 r.

w sprawie wprowadzenia w życie szczegółowego regulaminu wyborów na lata 2005-2008

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) oraz § 48 statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu i uchwały Senatu z dnia 20 grudnia 2004 r. zarządzam co następuje:

§ 1
Wprowadza się w życie „Szczegółowy regulamin wyborów jednoosobowych i kolegialnych organów Akademii Medycznej we Wrocławiu na lata 2005-2008” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin wyborów
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9
Załącznik 10
Załącznik 11
Załącznik 12
Załącznik 13
Załącznik 14
Załącznik 15


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.


Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne