ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 5/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 26 stycznia 2005 r.

w sprawie zawierania umów o kształcenie ze studentami studiów zaocznych

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 65, poz. 385 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Wprowadzam obowiązek stosowania przez dziekanaty druku umowy o kształcenie na studiach zaocznych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Umowę zawiera się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden otrzymuje student studiów zaocznych.

§ 3
Wysokość opłat na poszczególnych kierunkach i rodzajach studiów oraz okres za jaki wnoszona jest opłata (opłata roczna, semestralna, miesięczna) i terminy wnoszenia tych opłat określa odrębne zarządzenie Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu regulujące opłaty za zajęcia dydaktyczne w danym roku akademickim.

§ 4
Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Dydaktyki.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.


Otrzymują:
Prorektor ds. Dydaktyki
Dziekanaty
Kwestor
Sekretariat Rektora
Sekretariat Dyrektora Administracyjnego