Zarządzenie nr 6/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 7 lutego 2005 r.

w sprawie świadczenia przysługującego w okresie czasowej niezdolności do pracy

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) oraz art. 92 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 1998.21.94 ze zm.) i art. 105 ust. 5a ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającą łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości 80% podstawy wymiaru.

§ 2
Za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną nauczyciel akademicki zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia obliczanego na zasadach przewidzianych w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

§ 3
Traci moc zarządzenie nr 45/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 8 lipca 2003 r.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2005 r.

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.


Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne