Zarządzenie nr 7/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 lutego 2005 r.

w sprawie utraty mocy zarządzenia nr 11/XIII R/2004

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Traci moc zarządzenie nr 11/XIII R/2004 z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie zmian w statucie ASK.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.


Otrzymują:
wg rozdzielnika