ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 9/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 1 marca 2005 r.

w sprawie sprostowania błędu w zarządzeniu nr 71/XIII R/2004 („Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2004/2005 dla studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu”)

Na podstawie art. 152 h ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 71/XIII R/2004 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2004 r.
§ 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2004 r., z tym, że przepis § 2 ust. 1 pkt 4 „Regulaminu” wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.”

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.


Otrzymują:
wg rozdzielnika