ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 10/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 1 marca 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynajmowania pomieszczeń w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 52/XIII R/2002 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 12 listopada 2002 r. przedłuża się okres obowiązywania cennika za wynajęcie obiektów Studium Wychowania Fizycznego i Sportu do 30 czerwca 2005 r.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2003 r.

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.


Otrzymują:
wg rozdzielnika