ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 11/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 4 marca 2005 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Profilaktyki Uzależnień

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) oraz § 27 statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu (t.j. zarządzenie nr 5/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej z dnia 5 lutego 2003 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
1. Powołuje się Pełnomocnika Rektora ds. Profilaktyki Uzależnień.
2. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
1) nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką i terapią uzależnień,
2) organizowanie badań wśród studentów i pracowników na temat zjawiska narkomanii i alkoholizmu,
3) opracowywanie strategii profilaktycznej „Uczelniany Program Profilaktyki”,
4) koordynacja i nadzór nad działaniami związanymi z profilaktyką i terapią uzależnień.
3. Pełnomocnik ds. Uzależnień podlega bezpośrednio rektorowi.


§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.


Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne