ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 8/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 lutego 2005 r.

w sprawie zmian w statucie Akademii Medycznej we Wrocławiu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) oraz uchwały Senatu nr 113 z dnia 24 stycznia 2005 r. zarządzam co następuje:

§ 1
W statucie Akademii Medycznej we Wrocławiu (t.j. zarządzenie nr 5/XIII R/2003 wprowadza się następujące zmiany:
a) Preambuła otrzymuje brzmienie:
„Akademia Medyczna we Wrocławiu powstała 1 stycznia 1950 roku z wydzielenia i usamodzielnienia się wydziałów Lekarskiego i Farmaceutycznego z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Kadra naukowa i nauczająca wywodziła się w znacznej mierze z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Akademia Medyczna korzysta z dorobku i tradycji tego Uniwersytetu oraz innych uczelni polskich i zagranicznych, pielęgnując patriotyczne tradycje, umiłowanie prawdy i wolności w badaniach naukowych.
Akademia Medyczna jest wspólnym dobrem kadry naukowej i nauczającej, młodzieży akademickiej i innych pracowników Uczelni, którzy tworzą wspólnotę akademicką. Wszyscy członkowie wspólnoty akademickiej są równi wobec prawa.
Akademia Medyczna prowadzi badania naukowe w poszanowaniu niezbywalnych praw człowieka. Uczelnia kształci młodzież akademicką bez względu na rasę, narodowość i wyznanie, czerpiąc wzorce z dziedzictwa światowego. Swoją misję dydaktyczną i wychowawczą Akademia Medyczna realizuje poprzez trzystopniowy system kształcenia.
Akademia Medyczna łączy badania naukowe i zadania dydaktyczne z działalnością diagnostyczno-leczniczą realizowaną w szpitalach klinicznych, które stanowią również bazę dydaktyczną do kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego.
W badaniach naukowych Uczelnia przestrzega zasad dobrej praktyki klinicznej i farmaceutycznej.
Akademia Medyczna jest uczelnią autonomiczną, która przestrzega prawa ustanowionego przez najwyższe władze Rzeczypospolitej Polskiej. Senat i rektor czuwa nad autonomią Uczelni, dba o jej godność i godność każdego członka społeczności akademickiej.
Realizując swoją misję Uczelnia współpracuje z władzami państwowymi i samorządowymi, innymi uczelniami polskimi i zagranicznymi, a także z organizacjami związanymi z działalnością naukową, dydaktyczną oraz ochroną zdrowia i życia.”,
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Wydziały Akademii mają prawo nadawania absolwentom tytułów zawodowych:
a) Wydział Lekarski – tytułu lekarza,
b) Wydział Lekarsko-Stomatologiczny – tytułu lekarza dentysty,
c) Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego – tytułu magistra,
d) Wydział Farmaceutyczny i Wydział Zdrowia Publicznego – tytułu magistra i tytułu licencjata.”,
c) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Wydziały Akademii mają prawo nadawania stopni naukowych – doktora i doktora habilitowanego zgodnie z przepisami ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.”,
d) w § 17 ust. 2 lit. e skreśla się słowa „łącznie z osobami, o których mowa w punktach „b”, „c”,”,
e) w § 22 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Osoba, o której mowa w ust. 5 może przewodniczyć jednej senackiej komisji, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 21 ust. 4.”,
f) w § 28 ust. 3 słowa „stopni naukowych” zastępuje się słowami „stopnia doktora habilitowanego”,
g) w § 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W posiedzeniach rady wydziału dotyczących nadawania stopni naukowych biorą udział, z prawem głosu stanowiącego członkowie rady wydziału posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, promotorzy rozpraw doktorskich, recenzenci rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz inne osoby zaproszone do uzupełnienia składu rady wydziału, zgodnie z przepisami ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.”,
h) w § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kompetencje rady wydziału określa art. 51 i art. 86 ust. 1, 2, 3 ustawy oraz art. 14, 18, 26 i 27 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.”,
i) w § 32 ust. 2 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) Oddział Nauczania w Języku Angielskim (English Division),”,
j) w § 53 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) 9 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,”,
k) w § 53 po lit. d dodaje się lit. e w brzmieniu:
„e) 1 przedstawiciel uczestników studiów doktoranckich.”,
l) w § 54 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Uczestnicy studiów doktoranckich
a) prawo zgłaszania kandydatów oraz czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich,
b) przedstawiciela do UKE wybiera się zgodnie ze szczegółowym regulaminem wyborów.”,
n) w § 68 ust. 1 słowa „przy pomocy 3 zastępców” zastępuje się słowami „przy pomocy nie więcej niż 3 zastępców”,
o) w § 69 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kwestor pełni funkcję głównego księgowego Akademii Medycznej we Wrocławiu.”,
p) w § 69 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Zakres uprawnień i obowiązków kwestora jako głównego księgowego określają odrębne przepisy.”,
q) w § 91 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zasady, o których mowa w ust. 1 i 2 podawane są do publicznej wiadomości w terminach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym.”,
r) w § 93 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Akademia prowadzi również kształcenie przeddyplomowe w systemie:
a) studiów wieczorowych na Wydziale Lekarskim, Wydziale Lekarsko-Stomatologicz-nym, Wydziale Farmaceutycznym i Wydziale Zdrowia Publicznego,
b) studiów zaocznych na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego i Wydziale Zdrowia Publicznego.”,
s) w § 3 i 13 załącznika nr 2 do statutu Akademii Medycznej wprowadza się zmiany wynikające z uchwalenia „Szczegółowego regulaminu wyborów jednoosobowych i kolegialnych organów Akademii Medycznej we Wrocławiu na lata 2005-2008”,
t) w § 15 załącznika nr 2 do statutu Akademii Medycznej ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Prawo zgłaszania kandydatów na rektora, dziekana, wybieralnych członków senatu i rad wydziałów oraz czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pracownikom zatrudnionym w Uczelni co najmniej w połowie pełnego wymiaru czasu pracy, uczestnikom studiów doktoranckich oraz studentom Uczelni, według stanu na dzień obowiązywania regulaminu w aktualnym kalendarzu wyborczym.
2. Bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikom zatrudnionym w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy, uczestnikom studiów doktoranckich oraz studentom Uczelni, jednakże kandydatem na rektora może być osoba niezatrudniona w Akademii Medycznej we Wrocławiu.”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.


Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne