Zarz.: 12/XIII R/2005
ARCHIWALNE
nast. t.j. 25/XIII R/2005

Zarządzenie nr 12/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 8 marca 2005 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu ASK

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zmianami), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1991.91.408 ze zmianami), § 37 ust. 4 statutu Akademii Medycznej zarządzam co następuje:

§ 1
1. Ogłasza się tekst jednolity statutu ASK stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone zarządzeniami Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu: nr 27/XIII R/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r., nr 57/XIII R/2003 z dnia 3 października 2003 r., nr 67/XIII R/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Statut ASK


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.


Otrzymują:
wg rozdzielnika