ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 13/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 18 marca 2005 r.

w sprawie zmian w załączniku nr 1 do Statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) oraz § 33 ust. 5 Statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu (j.t. zarządzenie nr 5/XIII R/2003 Rektora AM z dnia 5 lutego 2003 r.) zarządzam co następuje:

§ 1
W załączniku nr 1 do Statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu w strukturze Wydziału Zdrowia Publicznego wprowadza się następujące zmiany:
a) skreśla się wyrazy „Zakład Rehabilitacji”,
b) wyrazy „Zakład Fizjoterapii” zastępuje się wyrazami
„Katedra Fizjoterapii
Zakład Fizjoterapii
Zakład Rehabilitacji
Zakład Biomechaniki Klinicznej i Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu
Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii”.

§ 2
Zmiany w załączniku nie stanowią zmiany Statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.


Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne