ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 14/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 22 marca 2005 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Ogłasza się tekst jednolity statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone zarządzeniami Rektora: nr 14/XIII R/2003 z dnia 27 marca 2003 r., nr 5/XIII R/2004 z dnia 12 stycznia 2004 r., nr 22/XIII R/2004 z dnia 8 kwietnia 2004 r., nr 8/XIII R/2005 z dnia 28 lutego 2005 r., 13/XIII R/2005 z dnia 18 marca 2005 r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Statut AM - Wrocław 1991 + zał.1,2,3,4 (15.III.05)


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.


Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne