ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 15/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, habilitacyjnego, postępowania o nadanie tytułu naukowego i postępowania nostryfikacyjnego stopnia naukowego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 września 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz. U. Nr 107, poz. 1182 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 października 2003 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 178, poz. 1741), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i szkoleniach (Dz. U. Nr 69, poz. 634), ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zarządzam co następuje:

§ 1
1. Wprowadza się odpłatność za przeprowadzenie:
a) przewodu doktorskiego,
b) przewodu habilitacyjnego,
c) postępowania o nadanie tytułu naukowego,
d) postępowania nostryfikacyjnego stopnia naukowego,
e) przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego na wniosek cudzoziemca.
2. Od odpłatności, o której mowa w ust. 1 zwolnieni są pracownicy Akademii Medycznej we Wrocławiu, szpitali klinicznych, których organem założycielskim jest Akademia Medyczna we Wrocławiu oraz słuchacze studiów doktoranckich Akademii Medycznej we Wrocławiu przez czas trwania zatrudnienia lub uczestnictwa w studiach doktoranckich.

§ 2
Wniosek, skierowany do właściwej rady wydziału o wszczęcie w Akademii Medycznej przewodu lub postępowania, o którym mowa w § 1 ust. 1 zainteresowany składa w odpowiednim dziekanacie.

§ 3
1. Dziekanat przygotowuje odpowiednie umowy, które w imieniu Akademii Medycznej podpisują: Dziekan, Dyrektor Administracyjny i Kwestor.
2. Wzory umów określają załączniki do niniejszego zarządzenia:
a) na przeprowadzenie przewodu doktorskiego – zał. nr 1,
b) na przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego – zał. nr 2,
c) na przeprowadzenie postępowania o nadanie tytułu naukowego – zał. nr 3,
d) na przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopnia naukowego – zał. nr 4,
e) na przeprowadzenie przewodu doktorskiego poza studiami doktoranckimi na wniosek cudzoziemca – zał. nr 5,
f) na przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego bez odbycia stażu habilitacyjnego na wniosek cudzoziemca – zał. nr 6.
3. Wzory umów zlecenia i o dzieło, zawieranych w celu realizacji przewodów i postępowań, o których mowa w § 1 ust. 1 określa odrębne zarządzenie Rektora Akademii Medycznej.

§ 4
1. Na opłatę za przeprowadzenie przewodu doktorskiego składają się:
1) jednorazowe wynagrodzenie promotora w wysokości 100% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich, zwanej dalej „stawką wynagrodzenia”. Wynagrodzenie to może zostać podwyższone o 50% jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w § 1 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia MENiS (Dz. U. 2003, Nr 178, poz. 1741),
2) wynagrodzenie co najmniej dwóch recenzentów w wysokości 34% stawki wynagrodzenia za każdą recenzję,
3) wydatki związane z wydaniem opinii na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w wysokości do 50% stawki wynagrodzenia,
4) wydatki na przejazdy i noclegi promotora i recenzentów,
5) inne wydatki ponoszone przez Akademię.
2. Na opłatę za przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego składają się:
1) wynagrodzenie co najmniej trzech recenzentów w wysokości 50% stawki wynagrodzenia za każdą recenzję,
2) wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, 4 i 5,
3) wydatki wydania rozprawy habilitacyjnej.
3. Na opłatę za przeprowadzenie postępowania o nadanie tytułu profesora składają się:
1) wynagrodzenie co najmniej trzech recenzentów w wysokości 50% stawki wynagrodzenia za każdą recenzję,
2) wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, 4 i 5.
4. W przewodach doktorskich prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej lub w przypadku przygotowywania interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej rada wydziału może powołać drugiego promotora.
5. Osoba ubiegająca się o przeprowadzenie przewodu lub postępowania pokrywa także składki ZUS od wynagrodzeń promotora i/lub recenzentów.

§ 5
Wysokość wynagrodzenia za opinie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 ustala Przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

§ 6
Cudzoziemcy wnoszą opłatę za:
1) przeprowadzenie przewodu doktorskiego poza studiami doktoranckimi w wysokości 2 000 euro,
2) przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego bez odbycia stażu habilitacyjnego w wysokości 3 000 euro.

§ 7
Opłata za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopnia naukowego wynosi 3050,00 zł.

§ 8
Opłaty, o których mowa w § 4, 6 i 7 mogą ulec zmianie w związku ze zmianą przepisów będących podstawą ustalania wynagrodzeń promotorów i recenzentów.

§ 9
1. W toku przeprowadzania przewodów lub postępowań, o których mowa w § 1 ust. 1 opłaty reguluje Akademia Medyczna.
2. Po zakończeniu przewodu lub postępowania, o którym mowa w § 1 ust. 1 właściwy dziekanat w terminie 7 dni wystawia fakturę VAT uwzględniającą wszystkie wydatki poniesione przez Akademię Medyczną.
3. Przejęcie płatności, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, w całości lub w części, przez inny podmiot niż ubiegający się o przeprowadzenie przewodu lub postępowania wymaga zawarcia odrębnej umowy pomiędzy Akademią i podmiotem przejmującym.
4. Płatności należy dokonywać na konto Akademii Medycznej w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
5. Opłaty, o których mowa w § 6 wnoszone są w przeliczeniu na złote polskie według kursu średniego euro NBP w dniu wpłaty.
6. W przypadku braku terminowego uregulowania płatności Akademia Medyczna nalicza odsetki ustawowe.

§ 10
Traci moc zarządzenie nr 37/XIII R/2000 Rektora Akademii Medycznej z dnia 11 lipca 2000 r. ze zmianą: zarządzenie nr 50/XIII R/2000.

§ 11
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Do przewodów i postępowań, o których mowa w § 1 ust. 1 rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.


Otrzymują:
według rozdzielnika