ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 16/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 24 marca 2005 r.

w sprawie finansowania wynagrodzenia pracowników naukowo-technicznych ze środków przeznaczanych na działalność statutową Uczelni

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
1. W nawiązaniu do art. 78 ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) wprowadza się współfinansowanie wynagrodzeń pracowników naukowo-technicznych Uczelni ze środków przeznaczonych na działalność statutową Uczelni.
2. Współfinansowanie, o którym mowa w ust. 1 ustala się na 10% pełnych kosztów wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.


Otrzymują:
według rozdzielnika