ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 17/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 24 marca 2005 r.

w sprawie powołania Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuję stałą GŁÓWNĄ KOMISJĘ INWENTARYZACYJNĄ zwaną dalej „Komisją” w składzie:
1. mgr Jacek Czajka – przewodniczący
Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Logistyki
2. mgr inż. Paweł Golusik – członek
Kierownik Sekcji Fotografii
3. Krystyna Musiał – członek
Dział Transportu i Zaopatrzenia
4. mgr Bożena Bieniek – członek
Dział Finansowy
5. Irena Kokocińska – członek
Kierownik Działu Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku

§ 2
Podstawowe zadania Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej określa „Instrukcja gospodarowania rzeczowymi aktywami trwałymi w Akademii Medycznej we Wrocławiu” wprowadzona zarządzeniem nr 27/XIII R/2002 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami.

§ 3
Komisja działa na podstawie zatwierdzonego przez Rektora harmonogramu inwentaryzacji ciągłej.

§ 4
Komisja ze swych czynności sporządza protokoły, w których określa przyczyny powstania różnic inwentaryzacyjnych na podstawie przedstawionych rozliczeń inwentaryzacyjnych oraz kieruje do zatwierdzenia Rektora wnioski w sprawie sposobu ujęcia tych różnic w księgach rachunkowych.

§ 5
Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych objętych planem na dany okres obrachunkowy i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Komisja sporządza pisemne sprawozdanie omawiające przebieg i wyniki inwentaryzacji, w których ponadto przedstawia:
a) ocenę gospodarki Uczelni w zakresie magazynowania, konserwacji i zabezpieczenia składników majątkowych i innych,
b) wnioski w sprawie likwidacji i upłynniania zbędnych zapasów środków trwałych i materiałów,
c) zestawienia stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych z podaniem przyczyn ich powstania i sposobu rozliczenia (niedobory niezawinione, kompensata nadwyżek z niedoborami, niedobory zawinione oraz roszczenia i obciążenia nimi osób winnych powstania tych niedoborów).

§ 6
Traci moc zarządzenie rektora nr 5 z dnia 28 stycznia 1997 r.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.


Otrzymują:
­Przewodniczący i członkowie Komisji
­Kwestor AM
­Dyrektor Administracyjny AM
­Sekretariat Rektora
­Kierownik Działu Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku.