Zarządzenie nr 18/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 25 marca 2005 r.

w sprawie utworzenia Zakładu Prawa Medycznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.), § 33 ust. 4 Statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu (j. t. zarządzenie nr 14/XIII R/2005 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 22 marca 2005 r.) oraz uchwały Senatu z dnia 21 marca 2005 r. zarządzam co następuje:

§ 1
W Katedrze Medycyny Sądowej tworzy się
ZAKŁAD PRAWA MEDYCZNEGO
angielska nazwa
Medical Law Unit

§ 2
Struktura Katedry Medycyny Sądowej obejmuje:
1) Zakład Medycyny Sądowej
2) Zakład Technik Molekularnych
3) Zakład Prawa Medycznego

§ 3
Zakład Prawa Medycznego, dla potrzeb ewidencjonowania korespondencji, otrzymuje symbol WL-12.3

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.


Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne