Zarządzenie nr 19/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 25 marca 2005 r.

w sprawie przekształcenia Katedry Patofizjologii i utworzenia Katedry Genetyki

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.), § 33 ust. 4 Statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu (j. t. zarządzenie nr 14/XIII R/2005 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 22 marca 2005 r.) oraz uchwały Senatu z dnia 21 marca 2005 r. zarządzam co następuje:

§ 1
Z Katedry Patofizjologii wydziela się Zakład Genetyki.

§ 2
Katedrę Patofizjologii i Zakład Patofizjologii przekształca się w
KATEDRĘ I ZAKŁAD PATOFIZJOLOGII

angielska nazwa
Department of Pathophysiology


§ 3
Katedra i Zakład Patofizjologii, dla potrzeb ewidencjonowania korespondencji, otrzymuje symbol: WL-14

§ 4
Zakład Genetyki przekształca się w
KATEDRĘ I ZAKŁAD GENETYKI

angielska nazwa
Department of Genetics


§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.


Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne