ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 20/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie zmian w „Regulaminie studiów Akademii Medycznej we Wrocławiu” (Indywidualny Tok Studiów)

Na podstawie art. 49 i 144 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) oraz uchwały Senatu z dnia 21 marca 2005 r. zarządzam co następuje:

§ 1
W „Regulaminie studiów Akademii Medycznej we Wrocławiu” (j.t. zarządzenie nr 20/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2003 r. ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:
a) po załączniku nr 2 dodaje się załącznik nr 3 w brzmieniu:
„Załącznik nr 3 do Regulaminu Studiów

Regulamin Indywidualnego Toku Studiów

I. Uwagi ogólne

§ 1
1. Studia indywidualne na Akademii Medycznej we Wrocławiu są realizowane w formie Indywidualnego Toku Studiów (ITS).
2. Indywidualny Tok Studiów jest formą kształcenia uzdolnionych i przodujących w nauce studentów, opartą na poszerzonym programie wybranej dyscypliny nauk.
3. Studia indywidualne powinny zaspokajać dążenia studentów pragnących zdobywać obszerniejszą wiedzę w wybranej specjalności oraz przygotowywać studenta do pracy naukowo-badawczej.

II. Organizacja i program studiów

§ 2
1. Organizacją i realizacją ITS zajmuje się powołany przez rektora Zespół ds. Organizacji i Koordynowania Studiów Indywidualnych na Akademii Medycznej we Wrocławiu.
2. W skład Zespołu wchodzą:
a) Prorektor ds. Dydaktyki – przewodniczący
b) Pełnomocnik Rektora ds. Indywidualnego Toku Studiów,
c) sekretarz,
d) Prodziekani ds. Studenckich.
3. Sekretarza wyznacza Przewodniczący Zespołu.
4. Przewodniczący Zespołu składa roczne sprawozdania z realizacji Indywidualnego Toku Studiów przed radami odpowiednich wydziałów.

§ 3
Indywidualny Tok Studiów może być rozpoczynany na jednolitych studiach magisterskich, dziennych i wieczorowych:
a) w zakresie przedmiotów teoretycznych po II roku studiów,
b) w zakresie przedmiotów klinicznych po trzecim roku studiów, ale nie na ostatnim roku studiów.

§ 4
1. Program ITS obejmuje, obok zajęć przewidzianych programem studiów, zajęcia dodatkowe zmierzające do:
a) poszerzenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w wybranej przez studenta specjalności,
b) zapoznania studenta z podstawowymi elementami metodyki badań naukowych i przygotowania pedagogicznego.
2. Realizacja wymienionego w pkt. 1 programu studiów następuje przez włączenie studenta w tok działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej danej jednostki organizacyjnej Akademii Medycznej we Wrocławiu, uczestnictwo w posiedzeniach naukowych odnośnego towarzystwa naukowego oraz w specjalnie zorganizowanych przez Uczelnię szkoleniach.

§ 5
1. Każdemu studentowi na okres indywidualnego toku studiów kierownik danej jednostki organizacyjnej Akademii Medycznej we Wrocławiu przydziela opiekuna, spośród nauczycieli akademickich pracujących w wybranej przez studenta dyscyplinie.
2. Opiekun studenta powinien posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, a w dziedzinach klinicznych co najmniej specjalizację.
3. Opiekun nie może mieć jednocześnie pod swoją opieką więcej niż 2 studentów realizujących ITS.

§ 6
1. Opiekun opracowuje i zatwierdza szczegółowy roczny program zajęć studenta ITS.
2. Opiekun jest odpowiedzialny za realizację ITS przed Zespołem ds. Organizacji i Koordynowania Studiów Indywidualnych.

§ 7
1. Studentowi ITS przysługuje prawo dowolnego wyboru planu zajęć dydaktycznych, po uprzednim uzgodnieniu z opiekunem roku, ale przed rozpoczęciem roku akademickiego.
2. Studentom realizującym ITS umożliwia się dokonywanie zaliczeń i składanie egzaminów w terminach uzgodnionych z egzaminującymi (niekoniecznie w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej, ale nie później niż w czasie określonym przez program studiów).
3. Studentowi przysługuje prawo wyboru egzaminatora.

§ 8
1. Zaliczenie studiów indywidualnych odbywa się corocznie na podstawie przedstawionej przez studenta ITS dokumentacji, opinii opiekuna oraz opinii przewodniczącego Zespołu (wyrażonej wpisem do indeksu); zaliczenia dokonuje dziekan.
2. Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończonym ITS wraz z opinią przygotowaną przez opiekuna.
3. Opinię, o której mowa w pkt. 2 podpisuje: rektor, dziekan i przewodniczący Zespołu.

III. Rekrutacja

§ 9
1. Rekrutacja na Indywidualny Tok Studiów odbywa się zgodnie z § 3 na wszystkich Wydziałach Akademii Medycznej we Wrocławiu.
2. Warunkiem przyjęcia na ITS jest uzyskanie z dotychczasowego toku studiów średniej ocen co najmniej 4,50.

§ 10
1. Wnioski o zakwalifikowanie na Indywidualny Tok Studiów studenci składają do przewodniczącego Zespołu ds. Organizacji i Koordynowania Studiów Indywidualnych na Akademii Medycznej we Wrocławiu.
2. Kwalifikacji wniosków na Indywidualny Tok Studiów dokonuje Przewodniczący Zespołu, który uwzględnia warunki wymienione w § 9 oraz opinię kierownika danej jednostki w sprawie możliwości prowadzenia ITS.
Przewodniczący Zespołu przedstawia wniosek o dopuszczenie studenta do studiów według indywidualnego programu do zatwierdzenia przez odpowiedniego dziekana.
§ 11
1. Po zakończeniu sesji egzaminacyjnych Zespół analizuje wyniki studentów realizujących ITS.
2. W uzasadnionych przypadkach Zespół może pozbawić studenta możliwości kontynuowania studiów w ramach ITS powiadamiając o tym dziekana.

IV. Uwagi końcowe

§ 12
W indywidualnych sprawach spornych lub nie ujętych w „Regulaminie” ostateczną decyzję podejmuje rektor Akademii Medycznej, po zapoznaniu się z opinią przewodniczącego Zespołu ds. Organizacji i Koordynowania Studiów Indywidualnych Akademii Medycznej we Wrocławiu i dziekana odpowiedniego wydziału.”.

§ 2
Nadzór nad wykonaniem postanowień zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Dydaktyki.

§ 3
Traci moc zarządzenie nr 2 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 28 lutego 1992 r.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 r.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.


Otrzymują:
według rozdzielnika