ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 22/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 12 kwietnia 2005 r.

w sprawie sporządzania kwartalnych sprawozdań :
Rb-Z – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
Rb-N – o stanie należności,
Rb-70 – o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. 1990.65.385 ze zm. ) zarządzam co następuje :

§ 1
Sprawozdania należy sporządzać zgodnie z zapisami zawartymi w następujących rozporządzeniach Ministra Finansów :
1) w odniesieniu do sprawozdań Rb-Z i Rb-N:
a) z dnia 13.03.2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 24, poz. 279, ze zmianami),
b) z dnia 10.12.2001 r. w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. 148, poz. 1653),
c) z dnia 16.12.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oraz kwoty przewidywanych wypłat z tytuł poręczeń i gwarancji (Dz.U. 109, poz. 1244),
2) w odniesieniu do sprawozdań Rb-70 z dnia 13.03.2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz. U. 24, poz. 279 ze zm.).

§ 2
Zobowiązuję Zastępcę Kwestora ds. Klinicznych i Ekonomicznych do przekazywania do Ministerstwa Zdrowia łącznych sprawozdań Akademii Medycznej w nieprzekraczalnym terminie:
a) Rb-Z i Rb-N - 15 dni po upływie I, II i III kwartału oraz – 40 dni po upływie IV kwartału danego roku,
b) Rb-70 – 16 dni po upływie każdego kwartału.

§ 3
Zobowiązuję Zastępcę Kwestora ds. Klinicznych i Ekonomicznych do przekazywania do Departamentu Długu Publicznego Ministerstwa Finansów zbiorczych sprawozdań Rb-Z i Rb-N szpitali klinicznych, dla których Akademia Medyczna jest organem założycielskim w nieprzekraczalnym terminie 30 dni po upływie I, II i III kwartału oraz – 55 dni po upływie IV kwartału danego roku. Kopie sprawozdań poszczególnych szpitali należy przekazać do Ministerstwa Zdrowia w w/w terminach.

§ 4
Ustalam następujące nieprzekraczalne terminy przekazywania do Działu Planowania i Analiz jednostkowych sprawozdań Akademii Medycznej:
1) Rb-Z i Rb-N – 13 dni po upływie I, II i III kwartału oraz 38 dni po upływie IV kwartału danego roku,
2) Rb-70 – 14 dni po upływie I, II, III i IV kwartału danego roku.

§ 5
Zobowiązuję do przestrzegania terminów wyszczególnionych w § 4:
a) Dyrektora Zarządu Inwestycji Akademii Medycznej,
b) Dyrektora Zakładu Usług Pralniczych i Różnych „MAX” w zakresie pkt 1 i 2,
c) Kierownika Działu Finansowego Akademii Medycznej – pkt 1,
d) Kierownika Działu Spraw Pracowniczych Akademii Medycznej – pkt 2 (w zakresie zatrudnienia),
e) Kierownika Działu Płac Akademii Medycznej – pkt 2 (w zakresie wynagrodzeń).

§ 6
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian w stosunku do danych wykazanych w sprawozdaniach (niezależnie od momentu ich powstania) osoby, o których mowa w § 5 niniejszego Zarządzenia zobowiązane są do niezwłocznego sporządzenia korekty i przekazania jej do Działu Planowania i Analiz. Ostateczne korekty sprawozdań Rb-Z, Rb-N i Rb-70 za I, II i III kwartał danego roku należy sporządzić po zamknięciu miesiąca kończącego kwartał – w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym. Ostateczna korekta sprawozdań za IV kwartał danego roku nie może przekraczać terminu sporządzenia sprawozdania finansowego.

§ 7
Sprawozdania, o których mowa w § 4 należy sporządzić:
a) w formie papierowej i elektronicznej – wymienione w pkt 1,
b) w formie papierowej – pkt 2.

§ 8
1. Osoby, o których mowa w § 5 zobowiązane są do sporządzenia sprawozdań wymienionych w § 4 rzetelnie i prawidłowo pod względem formalno-rachunkowym oraz merytorycznym.
2. Nadzór nad prawidłowością sporządzanego sprawozdania jednostkowego Akademii Medycznej sprawuje:
a) Zastępca Kwestora - w zakresie sprawozdań Rb-Z i Rb-N,
b) Zastępca kwestora ds. Klinicznych i Ekonomicznych – w zakresie sprawozdania Rb-70.

§ 9
1. Zobowiązuję Zastępcę Kwestora ds. Klinicznych i Ekonomicznych do weryfikacji pod względem formalno – rachunkowym sprawozdań Rb-Z i Rb-N, przed przekazaniem ich do odpowiedniego Ministerstwa.
2. Sprawozdania zbiorcze szpitali klinicznych należy sprawdzić także pod względem merytorycznym z odpowiednimi zestawieniami oraz wydrukami z systemu księgowego tych jednostek.

§ 10
Dane do sprawozdań Rb-Z i Rb-N należy wykazywać zgodnie z § 6 – 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.12.2001 r. w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych ( DZ. U. nr 148, poz. 1653 z późniejszymi zmianami ) z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 7 oraz art. 61 ust. 6 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości ( j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami ).

§ 11
Kwoty wymagalnych zobowiązań i należności określone w walucie polskiej należy ujmować do sprawozdań w wartości nominalnej – bez odsetek, natomiast wartość nominalną zobowiązań i należności wyrażoną w walutach obcych należy przeliczyć na walutę polską wg średniego kursu walut obcych, ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym danego okresu sprawozdawczego.

§ 12
1. Zobowiązuję osoby, o których mowa w § 5 do właściwego udokumentowania i archiwizowania wszystkich sporządzanych sprawozdań (w tym: korekt):
1) Dokumentacja dotycząca sprawozdania Rb-Z i Rb-N obejmuje komplet wydruków kont rozrachunkowych z systemu księgowego i sporządzane na podstawie tych wydruków – odpowiednie zestawienie ujmowanych do sprawozdań sald, podpisane przez osobę sporządzającą oraz osobę odpowiedzialną za podanie danych.
2) Dokumentacja dotycząca Rb-70 obejmuje:
a) zakresie zatrudnienia – raporty o stanie zatrudnienia z systemu SIMPLE-Kadry,
b) w zakresie wynagrodzeń – listy płac, zestawienia zbiorcze list płac, listy korygujące, listy zwrotne wynagrodzeń.
2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 należy zachować w formie papierowej i elektronicznej oraz powiadomić administratora sieci o nazwie utworzonego pliku. Archiwizacja obejmuje okres 6 lat.

§ 13
Osobami odpowiedzialnymi za podanie danych do sprawozdań Rb-Z i Rb-N, o których mowa w § 10, są:
a) Główny Księgowy Zarządu Inwestycji Akademii Medycznej,
b) Główny Księgowy Zakładu Usług Pralniczych i Różnych „MAX”,
c) Kierownik Działu Finansowego Akademii Medycznej.

§ 14
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.


Otrzymują:
wg rozdzielnika