ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 23/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 15 kwietnia 2005 r.

w sprawie zmian w „Regulaminie premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi”

Na podstawie art. 37 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz. U. 2001.107.1182 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 3/XIII R/2000 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2000 r. wprowadza się następujące zmiany:
a) w podstawie prawnej zarządzenia słowa „§ 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi (Dz. U. nr 79, poz. 373 z późniejszymi zmianami)” zastępuje się słowami „§ 37 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz. U. 2001.107.1182 ze zm.)”,
b) w podstawie prawnej „Regulaminu premiowania pracowników nie będących nauczycielami akademickimi (załącznik do zarządzenia) słowa „rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi (Dz. U. Nr 79, poz. 373 z późniejszymi zmianami)” zastępuje się słowami „rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz. U. 2001.107.1182 ze zm.)”,
c) w § 1 regulaminu po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Fundusz premiowy do dyspozycji rektora, o którym mowa w ust. 4 może zostać zwiększony ze środków pozyskiwanych z działalności usługowej Uczelni”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.


Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne