Zarządzenie nr 24/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 25 kwietnia 2005 r.

w sprawie zmian i ogłoszenia jednolitego tekstu statutu SPSK 1

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (dz. U. 1991.91.408 ze zm.), § 37 ust. 4 statutu Akademii Medycznej oraz uchwały nr 129 Senatu z dnia 18 kwietnia 2005 r. zarządzam co następuje:

§ 1
W statucie SPSK 1 (j.t. zarządzenie nr 70/XIII R/2004 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2004 r.) wprowadza się następujące zmiany:
a) w § 19 pkt 1 po ppkt 5 dodaje się ppkt 5a w brzmieniu:
„5a) poradnia chorób metabolicznych,”,
b) w § 19 pkt 2 po ppkt 7 dodaje się ppkt 7a w brzmieniu:
„7a) poradnia nowotworów krwi,”.

§ 2
Ogłasza się jednolity tekst statutu SPSK 1 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

Zarządz 24XIII R2005 - j.t. statutu SPSK 1 załącznik

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.


Otrzymują:
wg rozdzielnika