Zarz.: 25/XIII R/2005
ARCHIWALNE
poprz. t.j. 12/XIII R/2005
nast. t.j. 7/XIV R/2006

Zarządzenie nr 25/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 25 kwietnia 2005 r.

w sprawie zmiany i ogłoszenia jednolitego tekstu statutu ASK

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (dz. U. 1991.91.408 ze zm.), § 37 ust. 4 statutu Akademii Medycznej oraz uchwały nr 130 Senatu z dnia 18 kwietnia 2005 r. zarządzam co następuje:

§ 1
W statucie Akademickiego Szpitala Klinicznego (j.t. zarządzenie nr 12/XIII R/2005 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 8 marca 2005 r.) wprowadza się następujące zmiany:
a) w § 19 ust. 1 pkt 1 lit. p1 tiret pierwszy otrzymuje brzmienie:
„– Oddział Dzienny Psychiatryczny Ogólny”
b) w § 19 ust. 1 pkt 1 lit. p1 dodaje się tiret drugi w brzmieniu:
„ – Oddział Dzienny Leczenia Nerwic”.

§ 2
Ogłasza się jednolity tekst statutu ASK będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

Statut ASK

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.


Otrzymują:
wg rozdzielnika