ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 26/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 26 kwietnia 2005 r.

w sprawie zasad zawierania umów najmu powierzchni lokali i dzierżawy sprzętu Akademii Medycznej

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Zarządzenie określa tryb i zasady zawierania umów:
a) najmu powierzchni lokali,
b) dzierżawy sprzętu
będących własnością Akademii Medycznej we Wrocławiu.

§ 2
1. Zawarcie, z inicjatywy Akademii, umów, o których mowa w § 1 należy poprzedzić przeprowadzeniem procedury ofertowej.
2. W przypadku zawierania umów, o których mowa w § 1, z inicjatywy podmiotów zewnętrznych (osoby fizyczne i prawne) można odstąpić od przeprowadzania procedury ofertowej.

§ 3
1. Przy ustalaniu warunków umów, o których mowa w § 1 należy stosować następujące zasady:
1) podstawę ustalania odpłatności za najem 1 m2 powierzchni lokali stanowi średni czynsz za 1 m2 powierzchni lokali wynikający z uchwały Zarządu Miasta Wrocławia w sprawie wytycznych do ustalenia stawek czynszu dla lokali użytkowych oddawanych przez Gminę Wrocław w najem w trybie bezprzetargowym,
2) w umowach najmu powierzchni lokali należy uwzględnić sposób ustalania odpłatności za dostarczane media (np. według wskazań indywidualnego licznika, ryczałt),
3) podstawę ustalenia odpłatności za dzierżawę sprzętu stanowią koszty amortyzacji oraz narzut kosztów ogólnych,
4) przy ustalaniu odpłatności za dzierżawę sprzętu należy uwzględnić także koszty eksploatacji, w tym opłaty na media i usługi serwisowe.
2. Stawka za najem 1 m2 powierzchni nie może być niższa niż wymieniona w § 3 ust. 1 pkt 1.
3. Odpłatność za dzierżawę sprzętu nie może być niższa niż suma kosztów amortyzacji, eksploatacji i narzutu kosztów ogólnych.

§ 4
Do umów, o których mowa w § 1, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, należy wprowadzić zmiany w zakresie w jakim nie odpowiadają one zasadom określonym w § 3.

§ 5
Nadzór nad wykonaniem postanowień niniejszego zarządzenia powierzam Dyrektorowi Administracyjnemu.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.


Otrzymują:
Sekretariat Rektora
Sekretariat Dyrektora Administracyjnego
Kwestor
Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Logistyki
Dział Eksploatacji
Dział Aparatury
Dyrektor Biblioteki Głównej
Zespół Rewidentów
Audytor Wewnętrzny