ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 28/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 10 maja 2005 r.

w sprawie zasad podziału środków uzyskanych za studia płatne za II semestr roku akademickiego 2004/2005

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
W II semestrze roku akademickiego 2004/2005 obowiązywać będą następujące zasady podziału środków za studia płatne:
Ogólne kwoty uzyskanych środków na poszczególnych Wydziałach w II semestrze roku akademickiego 2004/2005r na dzień 30-04-2005r., będą rozdysponowane w sposób następujący:
1. A) 25% – do dyspozycji Wydziałów : Lekarskiego, Lekarsko-Stomatologicznego, Farmaceutycznego,
B) 64% – do dyspozycji Wydziału Zdrowia Publicznego ( w szczególności na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi ),
2. 30% – na pokrycie kosztów ogólnych Uczelni,
3. 6% – dla Biblioteki
4. Pozostałą częścią środków Wydziałów (z wyjątkiem Wydziału Zdrowia Publicznego) dysponuje Rektor.

§ 2
Przyznane środki przeznaczone są na realizację działalności dydaktycznej.
Zakupy środków trwałych, powyżej 3 500 zł, mogą być dokonywane tylko za zgodą JM Rektora.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.