ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 27/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie zmian w „Szczegółowym regulaminie wyborów jednoosobowych i kolegialnych organów Akademii Medycznej we Wrocławiu na lata 2005-2008”

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) oraz § 48 ust. 3 statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu zarządzam co następuje:

§ 1
W „Szczegółowym regulaminie wyborów jednoosobowych i kolegialnych organów Akademii Medycznej we Wrocławiu na lata 2005-2008” (zarządzenie nr 2/XIII R/2005 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2005 r. ze zm.) wprowadza się następującą zmianę:
a) w załączniku nr 1 „Kalendarz wyborczy” w pozycji 26 lit. c wyrazy „26 kwietnia 2005 r. wtorek” zastępuje się słowami „17 maja 2005 r. wtorek”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.

Otrzymują:
Wszystkie jednostki organizacyjne