ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 29/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 10 maja 2005 r.

w sprawie zmian w „Regulaminie studiów Akademii Medycznej we Wrocławiu”

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) oraz uchwały nr 132 Senatu z dnia 18 kwietnia 2005 r. zarządza się co następuje:

§ 1
W „Regulaminie studiów Akademii Medycznej we Wrocławiu” (j.t. zarządzenie nr 20/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2003 r. ze zm.) uchwala się następujące zmiany:
a) § 31 otrzymuje brzmienie:
„§ 31. 1. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów magisterskich oraz odpowiedniego tytułu zawodowego lekarza, lekarza dentysty, magistra, magistra pielęgniarstwa jest zaliczenie egzaminów przewidzianych w planie studiów, a na kierunkach, na których obowiązuje wymóg złożenia pracy dyplomowej – obrona pracy magisterskiej.
2. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów licencjackich oraz odpowiedniego tytułu zawodowego licencjata, licencjata pielęgniarstwa i licencjata położnictwa jest zaliczenie przedmiotów teoretycznych i praktycznej nauki zawodu, przewidzianych w planie studiów i zdanie egzaminu licencjackiego (praktyczny egzamin licencjacki i obrona pracy licencjackiej).
3. Termin ukończenia studiów w Akademii upływa z dniem 30 listopada w roku uzyskania absolutorium.”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.

Otrzymują:
według rozdzielnika