ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 30/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2005 r.

w sprawie uznawania egzaminu doktorskiego z języka obcego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
1. Egzamin z języka obcego nowożytnego zdawany w ramach egzaminów doktorskich przez uczestników studiów doktoranckich uznaje się za zdany egzamin do specjalizacji medycznych jeżeli egzamin złożono:
a) z wynikiem co najmniej dobrym,
b) w terminie krótszym niż 5 lat od daty rozpoczęcia specjalizacji.
2. Warunki, o których mowa w ust. 1 należy spełnić łącznie.

§ 2
1. Na podstawie zaświadczenia, o złożeniu egzaminu doktorskiego z języka obcego nowożytnego wydanego przez Dziekanat, Studium Języków Obcych akceptuje zdany egzamin i dokonuje wpisu do rejestru zdanych egzaminów do specjalizacji.
2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać:
a) imię i nazwisko oraz miejsce zatrudnienia osoby, która zdała egzamin,
b) nazwę języka, z którego przeprowadzono egzamin,
c) wynik egzaminu,
d) datę przeprowadzenia egzaminu,
e) skład komisji, z wyszczególnieniem egzaminatora/ów języka obcego,
f) pieczęć Dziekanatu, datę wystawienia zaświadczenia oraz podpis właściwego dziekana.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.

Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne