ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 32/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 23 maja 2005 r.

w sprawie zmian w „Regulaminie premiowania pracowników niebedących nauczycielami akademickimi”

Na podstawie art. 37 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz. U. 2001.107.1182 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 3/XIII R/2000 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2000 r. wprowadza się następującą zmianę:
a) w § 6 ust 3 słowa „nie częściej niż 4 razy w roku” zastępuje się słowami „nie częściej niż 2 razy w roku”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.

Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne