ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 33/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 23 maja 2005 r.

w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej przyznawanych studentom Akademii Medycznej we Wrocławiu na rok akademicki 2004/2005 (stypendium za wyniki w sporcie)

Na podstawie art.152h ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
1. Stypendium za wyniki w sporcie może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:
a) zaliczył pierwszy rok studiów i dokonał wpisu na bieżący rok studiów w terminie do 30 września,
b) osiągnął, indywidualnie lub drużynowo wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym jako reprezentant Akademii Medycznej we Wrocławiu.
2. Student, któremu przysługuje stypendium za wysokie wyniki w nauce oraz przyznano mu stypendium za wysokie wyniki w sporcie, otrzymuje stypendium naukowe zwiększone o kwotę z tytułu wysokich osiągnięć sportowych.
3. Wysokość kwoty stypendium, o którym mowa w ust. 2 ustala się według stawek podanych w § 2, z zastrzeżeniem § 22 „Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2004/2005 dla studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu”.

§ 2
Wysokość stypendium za wyniki w sporcie wynosi:
1. multimedaliści-200,00 PLN miesięcznie
2. złoci medaliści-150,00 PLN miesięcznie
3. srebrni medaliści-100,00 PLN miesięcznie
4. brązowi medaliści-50,00 PLN miesięcznie

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2004 r.


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.

Otrzymują:
według rozdzielnika