ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 34/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 23 maja 2005 r.

w sprawie zmian w statucie Akademii Medycznej we Wrocławiu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) oraz uchwały Senatu z dnia 21 marca 2005 r. i uchwały nr 128 Senatu z dnia 18 kwietnia 2005 r. zarządzam co następuje:

§ 1
W statucie Akademii Medycznej we Wrocławiu (j.t. zarządzenie nr 14/XIII R/2005 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 22 marca 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:
a) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Akademia ma prawo posiadania sztandaru i hymnu”,
b) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:
„§ 4a. Na terenie Uczelni obowiązuje zakaz posiadania, używania i rozprowadzania środków odurzających wśród studentów i pracowników Akademii.”,
c) w § 14 ust. 1 po słowie „kadencjach.” dodaje się nowe zdanie w brzmieniu „Za kadencję uważa się pełnienie funkcji przez minimum 50% czasu jej trwania określonego w ustawie o szkolnictwie wyższym.”,
d) w § 18 ust. 2 lit. a słowa „600.000 zł” zastępuje się słowami „100 000,00 zł”,
e) w § 18 ust. 2 lit. b słowa „300.000 zł” zastępuje się słowami „100 000,00 zł”,
f) w § 26 po ust. 1 dodaje się ust. 1a, 1b i 1c w brzmieniu:
„1a. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 9 ustawy sporządza się w zakresie:
a) działalności statutowej Uczelni,
b) realizacji planu rzeczowo-finansowego.
1b. Sprawozdanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1a lit. b sporządza kwestor.
1c. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1a sporządza się za rok kalendarzowy w terminie do 31 maja roku następującego po roku sprawozdawczym.”,
g) w § 29 ust. 3 po słowach „i habilitacyjnych” dodaje się słowa „ ,a w przypadku postępowań o nadanie tytułu naukowego – recenzenci przewodów o nadanie tytułu naukowego,”,
h) w § 31 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„1a. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy sporządza się w zakresie działalności statutowej Uczelni, za rok akademicki, w terminie do 31 grudnia roku następującego po roku sprawozdawczym.”,
i) w § 34 ust. 4 słowa „może być zatrudnionych 3-4 nauczycieli akademickich” zastępuje się słowami „musi być zatrudnionych minimum 3 nauczycieli akademickich.”,
j) w § 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. „Jednostki organizacyjne mogą funkcjonować także na bazie obcej, na podstawie zawartych umów.”,
k) w § 93 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Akademia Medyczna kształci lekarzy na Wydziale Lekarskim i Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego.”.
l) po § 108 dodaje się § 108a w brzmieniu:
„§ 108a. Zasady używania sztandaru, wykonania hymnu, używania godła uczelni i insygniów rektorskich i dziekańskich reguluje zarządzenie rektora.”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.

Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne