Zarządzenie nr 35/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 23 maja 2005 r.

w sprawie profilaktyki uzależnień

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) § 26 ust. 2 statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu (t.j. zarządzenie nr 5/XIII R/2003 Rektora AM we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2003 r.) i uchwały Senatu z dnia 18 kwietnia 2005 r. zarządzam co następuje:

§ 1
Na terenie Akademii Medycznej we Wrocławiu obowiązuje zakaz posiadania, używania i rozpowszechniania środków odurzających wśród studentów i pracowników uczelni.

§ 2
1. Każdy student jest zobowiązany złożyć w odpowiednim dziekanacie oświadczenie o przestrzeganiu zakazu, o którym mowa w § 1.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 włącza się do teczki osobowej studenta.

§ 3
Naruszenie zakazu, o którym mowa w § 1 stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika lub obowiązków studenta.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 r.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.

Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne