ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 36/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 27 maja 2005 r.

w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Medycznej we Wrocławiu”

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz. U. 1996.70.335 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Wprowadza się w życie „Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Medycznej we Wrocławiu” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Traci moc zarządzenie nr 11/XIII R/2002 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2002 r. i zarządzenie nr 41/XIII R/2004 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2004 r

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.

Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne