Zarządzenie nr 37/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 9 czerwca 2005 r.

w sprawie przeniesienia Zakładu Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów na Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) oraz uchwały Senatu z dnia 23 maja 2005 r. zarządzam co następuje:

§ 1
Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów przenosi się z Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego na Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, jako samodzielną jednostkę organizacyjną wydziału.

§ 2
Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów, dla potrzeb ewidencjonowania korespondencji, otrzymuje symbol WS-8.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.

Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne