ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 38/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 9 czerwca 2005 r.

w sprawie utworzenia Sekretariatu Wydziału na Wydziale Zdrowia Publicznego i zmian w „Regulaminie organizacyjnym Akademii Medycznej we Wrocławiu”

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.), § 70 ust. 1 statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz uchwały Senatu z dnia 23 maja 2005 r. zarządzam co następuje:

§ 1
1. W ramach Dziekanatu Wydziału Zdrowia Publicznego tworzy się Sekretariat Wydziału.
2. Do zadań Sekretariatu, o którym mowa w ust. 1 należy obsługa administracyjna jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Wydziału Zdrowia Publicznego.
3. Sekretariat, o którym mowa w ust. 1 podlega bezpośrednio kierownikowi Dziekanatu, a pośrednio dziekanowi.

§ 2
W „Regulaminie organizacyjnym Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 1 września 2003 r.) wprowadza się następujące zmiany:
a) w § 37 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3. W ramach Dziekanatu Wydziału Zdrowia Publicznego działa Sekretariat Wydziału, bezpośrednio podległy kierownikowi Dziekanatu, a pośrednio dziekanowi.
1) Do podstawowych zadań Sekretariatu Wydziału (symbol literowy DP-S) należy obsługa administracyjna jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Wydziału Zdrowia Publicznego, w szczególności:
a) ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej z jednostek organizacyjnych wydziału,
b) przekazywanie korespondencji do właściwych jednostek organizacyjnych Akademii, w tym obsługa urządzeń biurowych (telefon, fax,) oraz poczty e-mail i internetu,
c) przechowywanie i udostępnianie dokumentów pozostających w Sekretariacie,
d) prowadzenie całości spraw związanych z zaopatrzeniem w artykuły biurowe, gospodarcze itd.,
e) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem zleceń, m.in. do Działu Eksploatacji, Działu Transportu i Zaopatrzenia, Sekcji Konserwacji i Drobnych Napraw,
f) prowadzenie całości spraw związanych z zatrudnieniem (w tym: wynagrodzeń, list obecności, ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich pracowników jednostek organizacyjnych wydziału),
g) przepisywanie pism dotyczących działalności dydaktycznej, naukowej i usługowej jednostek organizacyjnych wydziału,
h) prowadzenie spraw inwentaryzacyjnych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład wydziału,
i) sporządzanie sprawozdań z działalności Sekretariatu,
j) stała współpraca z Rektoratem i Dziekanatem Wydziału.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.

Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne