ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 39/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2005 r.

w sprawie zmiany do zarządzenia regulującego wynagrodzenie i dodatek funkcyjny dla pracowników Akademii Medycznej we Wrocławiu


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzenia MENiS z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz. U. 2005.78.685) zarządzam co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 60/XIII R/2004 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 26 października 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:
a) po załączniku nr 9 dodaje się załącznik nr 10 w brzmieniu:
„Załącznik nr 10
do zarządzenia nr 60/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 26 października 2004 r.

TABELA STAWEK DODATKU SZKODLIWEGO
Stopień dodatku szkodliwegoWysokość dodatku szkodliwego
obowiązująca od 01.01.2005
I
34,80
II
52,20
III
69,60


§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.

Otrzymują:
wg rozdzielnika