ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 40/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 14 czerwca 2005 r.

w sprawie wykonywania usług poligraficznych


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
1. Wprowadza się zasadę obciążania kosztami za usługi poligraficzne wykonywane przez Pracownię Poligrafii Działu Wydawnictw.
2. Obciążenia, o których mowa w ust. 1 mogą być pokrywane ze środków przeznaczonych na działalność dydaktyczną, statutową, z grantów, ze środków ogólnych lub sponsorskich.
3. Planowany koszt usług poligraficznych określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
1. Wykaz jednostek organizacyjnych których zlecenia na usługi poligraficzne będą odnoszone w ciężar kosztów ogólnych Akademii określają załączniki:
a) odbitki czarno-białe – załącznik nr 2,
b) odbitki kolorowe – załącznik nr 3.
2. Pozostałe jednostki organizacyjne będą obciążane kosztami usług poligraficznych zgodnie ze wskazanym źródłem finansowania.
3. W indywidualnych przypadkach dyrektor administracyjny może wyrazić zgodę na obciążenie kosztów ogólnych Akademii kosztami usług poligraficznych na rzecz jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 2.

§ 3
1. Usługi poligraficzne są wykonywane na podstawie zamówienia podpisanego przez kierownika jednostki organizacyjnej, z potwierdzonym przez Dział Kosztów źródłem finansowania, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1.
2. Wzór zamówienia określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4
Rozliczenie kosztów, o których mowa w § 2 dokonywane jest kwartalnie przez Dział Kosztów, na podstawie zbiorczego zestawienia usług poligraficznych sporządzonego przez Pracownię Poligrafii Działu Wydawnictw.

§ 5
Nadzór nad wykonaniem postanowień niniejszego zarządzenia powierzam Dyrektorowi Administracyjnemu.

§ 6
Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 26/XIII R/2002 z dnia 11 czerwca 2002 r.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.

Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne