Zarządzenie nr 42/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2005 r.

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej – specjalizacja w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej

Na podstawie §12 ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. 2004.126.1319) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do odbywania specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej powołuje się komisję w składzie:
1. prof. dr hab. Mieczysław Woźniak
Pełnomocnik Rektora – przewodniczący
2. dr Ryszard Ślęzak
Katedra i Zakład Genetyki Akademii Medycznej we Wrocławiu – członek
3. prof. dr hab. Maria Sąsiadek
Specjalista wojewódzki ds. genetyki – członek
4. prof. dr hab. Tadeusz Dobosz
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych – członek
5. mgr Anna Krzesińska
Regionalne Centrum Szkolenia Kadr Medycznych – członek

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.

Otrzymują:
według rozdzielnika