Zarządzenie nr 46/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2005 r.

w sprawie utworzenia Zakładu Medycyny Sportowej

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) oraz uchwał Senatu z dnia 23 maja 2005 r. zarządza się co następuje:

§ 1
W Katedrze Chirurgii Urazowej Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego tworzy się

ZAKŁAD MEDYCYNY SPORTOWEJ
angielska nazwa
Department of Sports Medicine

§ 2
Ze struktury Katedry Chirurgii Urazowej wyłącza się Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów.

§ 3
W skład Katedry Chirurgii Urazowej po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 i 2 wchodzą:
1. Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki
2. Klinika Chirurgii Plastycznej
3. Zakład Medycyny Sportowej

§ 4
Zakład Medycyny Sportowej, dla potrzeb ewidencjonowania korespondencji, otrzymuje symbol WK-6.4

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.

Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne