Zarządzenie nr 49/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 7 lipca 2005 r.

w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu Rocznego Planu Remontów”

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Plan remontów na dany rok tworzy się na podstawie bazy danych o stanie technicznym budynków i budowli sporządzonej przez Dział Techniczny oraz informacji o wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel, zatwierdzonych przez Rektora Akademii Medycznej.
2. Plan remontów nieruchomości będących własnością Akademii Medycznej we Wrocławiu obejmuje dwie części:
a) remonty dotyczące domów studenckich,
b) remonty pozostałych budynków i budowli.

§ 2
Bazę danych niezbędną do sporządzenia planu remontów przygotowuje Dział Techniczny na podstawie:
a) oceny stanu technicznego obiektów, dokonywanej w wyniku przeglądów technicznych przeprowadzanych przez pracowników Działu Technicznego,
b) wykazu zaleceń pokontrolnych podmiotów uprawnionych do przeprowadzania kontroli m.in. w zakresie warunków pracy, warunków sanitarnych, przeciwpożarowych i bhp,
c) wniosków użytkowników obiektów.

§ 3
Użytkownik obiektu, przed złożeniem wniosku, o którym mowa w § 2 lit. c, powinien uzgodnić z Działem Technicznym dane dotyczące w szczególności oznaczenia obiektu i jego przeznaczenia.

§ 4
1. Bazę danych, o której mowa w § 2, Dział Techniczny przedstawia Senackiej Komisji Remontów Kapitalnych i Inwestycji (zwanej dalej „Komisją”) w terminie do 31 października roku poprzedzającego rok, na który sporządzany jest plan remontów.
2. Komisja na podstawie danych przekazanych przez Dział Techniczny, opracowuje listę zadań wytypowanych do realizacji na dany rok.
3. Lista, o której mowa w ust. 2. ułożona jest według kryterium ważności typowanych zadań.
4. Przewodniczący Komisji w terminie do 30 listopada przekazuje listę zadań do Działu Technicznego w celu wykonania obmiarów i kosztorysów inwestorskich.
5. Dział Techniczny do dnia 1 marca przekazuje Przewodniczącemu Komisji listę zadań remontowych w formie propozycji planu remontów.
6. Przewodniczący Komisji na podstawie danych zawartych w propozycji planu remontów wnioskuje o wysokość limitu remontowego na dany rok.

§ 5
1. Przewodniczący Komisji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania informacji o wysokości środków finansowych przyznanych na prace remontowe zwołuje posiedzenie Komisji.
2. Komisja opracowuje plan remontów.
3. Komisja w ramach przyznanych środków określa wysokość limitu przeznaczonego na awarie i prace remontowe niezbędne do wykonania, których nie można było przewidzieć na etapie opracowywania planu remontów.
4. Przewodniczący Komisji przekazuje plan remontów zatwierdzony przez Rektora Akademii Medycznej do Działu Technicznego.

§ 6
1. Zatwierdzony przez Rektora „Roczny Plan Remontów” Dział Techniczny przekazuje w terminie do 31 marca roku objętego planem do następujących jednostek organizacyjnych:
a) Dyrektor Administracyjny – w pełnym zakresie,
b) Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Finansowych – w pełnym zakresie,
c) Zespół ds. Zamówień Publicznych – w pełnym zakresie,
d) Dział Eksploatacji – w zakresie rzeczowym,
e) Dział Spraw Studenckich – w zakresie rzeczowym dotyczącym § 1 ust. 2 lit. a.

§ 7
Sporządzając i zatwierdzając „Roczny Plan Remontów” Komisja kieruje się następującymi względami:
a) bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi;
b) zagrożeniem katastrofą budowlaną,
c) trwałą dewastacją i degradacją obiektów;
d) zaleceniami pokontrolnymi, o których mowa w § 2 lit. b,
e) koniecznością kontynuacji prac rozpoczętych w roku poprzednim,
f) zapewnieniem utrzymania obiektów w odpowiednim stanie użytkowym.

§ 8
1. „Roczny Plan Remontów” może być modyfikowany w trakcie realizacji prac remontowych w trybie przewidzianym dla sporządzania tego planu.
2. Wprowadzone zmiany należy przekazać do jednostek organizacyjnych wymienionych w § 6 w terminie 14 dni od zatwierdzenia zmian, w zakresie, o którym mowa w § 6.

§ 9
Przedstawiciel Komisji powinien uczestniczyć w postępowaniu przetargowym o wykonanie prac objętych Rocznym Planem remontów.

§ 10
1. Z przebiegu realizacji prac remontowych Dział Techniczny sporządza sprawozdania kwartalne, które przekazuje Rektorowi, Przewodniczącemu Komisji oraz Dyrektorowi Administracyjnemu w ciągu miesiąca od zakończenia kwartału.
2. W przypadku wzrostu kosztów realizacji prac remontowych należy wskazać możliwe źródło finansowania.
3. W przypadku obniżenia kosztów prac remontowych nadwyżka przeznaczona jest na realizację zadań oczekujących lub zwiększenie wysokości rezerwy przeznaczonej na awarie i prace konieczne do wykonania.
4. Na wniosek Kierownika Działu Technicznego Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Logistyki wraz z Przewodniczącym Komisji podejmuje decyzję o wykorzystaniu nadwyżki finansowej, o której mowa w ust. 3.

§ 11
Odbioru zakończonej inwestycji dokonuje zespół w składzie:
a) przedstawiciel jednostki organizacyjnej użytkującej obiekt,
b) przedstawiciel Komisji,
c) przedstawiciel/e Działu Technicznego.

§ 12
Dokumenty związane z pracami Komisji gromadzi i przechowuje Dział Techniczny.

§ 13
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.

Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne