ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 50/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 26 lipca 2005 r.

w sprawie zmian w wysokości opłat pobieranych za wydanie dokumentów

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U.1990.65.385 ze zm.) oraz § 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U.2000.81.907 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 39/XIII R/2001 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 27 września 2001 r. sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów wprowadza się następujące zmiany:
a) w § 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) dokumentacja przebiegu studiów – 100 zł,”,
b) w § 2 skreśla się literę c,
c) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1. Opłaty, o których mowa w § 1 i 2 są pobierane przez pracownika dziekanatu poprzez wystawienie kwitariusza opłat.
2. Wpłaty dokonywane w euro lub USD wnosi się na konto Akademii, według kursu średniego euro lub USD Narodowego Banku Polskiego w dniu wpłaty.”.

§ 2
Zmiany wprowadzone lit. a i b obowiązują do dnia 30 września 2006 r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.

Otrzymują:
Dziekanaty
Dział Spraw Studenckich
English Division