Zarządzenie nr 51/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 26 lipca 2005 r.

w sprawie szkolenia obronnego w Akademii Medycznej we Wrocławiu

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. 2004.16.150), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. 2004.16.152) oraz na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia do szkolenia obronnego w jednostkach podległych i nadzorowanych w 2005 roku (MZ-SO-0-073-97-2(1)/MS/05 z dnia 10.06.2005 r.) zarządzam co następuje:

§ 1
1. Wprowadza się obowiązek szkolenia obronnego wytypowanych pracowników Akademii Medycznej we Wrocławiu.
2. Planowaniem i organizacją szkolenia zajmuje się Inspektorat Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych.
3. Dokumentację w tym zakresie przygotowuje, uzgadnia i przechowuje Samodzielny Referent ds. Obronnych Akademii Medycznej.

§ 2
Powołuje się dwie grupy szkoleniowe:
a) Pierwsza grupa: Prorektorzy, Dziekani i Prodziekani Wydziałów, Dyrektor Administracyjny Akademii Medycznej i Zastępcy Dyrektora Administracyjnego, Dyrektorzy szpitali akademickich, pracownicy Inspektoratu Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych.
b) Druga grupa: pracownicy Uczelni posiadający przydziały organizacyjno-mobilizacyjne.

§ 3
Nadzór nad wykonywaniem postanowień niniejszego zarządzenia powierzam Dyrektorowi Administracyjnemu Akademii Medycznej.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.

Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne